Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka
1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.lulabi.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

I. Dodacie lehoty
1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.
3. Vo výnimočných prípadoch ako je choroba majiteľa, nedostupný materiál na výrobu, môže byť dodacia lehota dlhšia.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné
1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien materiálov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
2. Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné/balné.
4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) Osobným odberom – tovar je možné prevziať na adrese, ktorá je uvedená v procese objednávky.
b) Cez Slovenskú poštu.
5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

III. Preberanie tovaru
1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV. Odstúpenie od zmluvy
1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).
2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

V. Záruka a reklamačný poriadok
1. Záručná doba na produkt je 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia produktu spotrebiteľom. Reklamovať možno len produkt v záručnej dobe. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho.
2. Reklamácie produktu sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Spotrebiteľ má právo podať reklamáciu, ak produkt nezodpovedá kúpnej zmluve (potvrdenej záväznej objednávke).
4. Všetky produkty na web stránke predávajúceho sú vyrobené ručne a pomocou ofsetovej a digitálnej tlače, preto každý kus je originálom. Spotrebiteľ zaslaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s tým, že produkt sa nemusí úplne zhodovať so vzorom (motívom) uvedeným v ponuke. Podľa objednaného vzoru (motívu) sú ručne vytvárané jednotlivé produkty, kde je dopĺňané meno, číslo, názov podľa zadania spotrebiteľa alebo  iný text či obrázok, nie je preto možné aby sa presne zhodovali jednotlivé produkty navzájom alebo so vzorom (motívom). Za dôvod pre reklamáciu sa nepovažuje nezhoda produktu s vyobrazeným vzorom (motívom) uvedeným v ponuke na stránke lulabi.sk .
5. Vo vzťahu k produktom prezentovaným na stránke lulabi.sk, Vás upozorňujeme, že farby, rozmery a detaily, ktoré vidíte na Vašom počítači sú závislé od vášho počítača a monitora a predávajúci nemôže zaručiť, že Váš počítač zobrazuje verne farby, rozmery a detaily našich produktov.

6. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a v plnej miere zaplatený u predávajúceho.
7. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Ak ste sa rozhodli dodaný produkt alebo jeho časť reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: info@lulabi.sk. Reklamovaný produkt (najlepšie po dohode s nami) zašlite na adresu: Andrea Sabolová, Ondreja Meszárosa 249/2, 013 03 Varín. Odporúčame Vám produkt zaslať formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou. Do balíka priložte daňový doklad o kúpe tovaru (kópiu si uschovajte). Reklamovaný produkt nám, prosím, neposielajte späť dobierkou. Zásielky na dobierku nepreberáme.
8. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný presne označiť druh a rozsah vád produktu (v písomnom popise dôvodu reklamácie) a uviesť kontaktnú adresu pre účely komunikácie pri vybavovaní reklamácie. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v popise na uplatnenie reklamácie.
9. Po obdržaní reklamovaného produktu dostane spotrebiteľ od predávajúceho bezodkladne potvrdenie prijatia reklamácie na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácii.
10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať spotrebiteľa, a to e-mailom alebo poštou. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného produktu, výmenou produktu, vrátením celkovej kúpnej ceny produktu, vyplatením primeranej ceny produktu, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie.
11. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ nárok na bezplatné odstránenie vady produktu, ak ide o odstrániteľnú vadu. Ak nie je možné vadu odstrániť alebo opraviť, Predávajúci dodá spotrebiteľovi nový produkt alebo vráti peniaze vo výške celkovej kúpnej ceny reklamovaného produktu podľa pôvodnej záväznej objednávky, prípadne po vzájomnej dohode poskytne na základe odsúhlasenej zmeny objednávky (a zároveň kúpnej zmluvy) primeranú zľavu z ceny produktu.
12. Nárok na záruku zaniká v prípade, ak došlo k poškodeniu produktu spotrebiteľom: používaním alebo skladovaním produktu v nevhodných podmienkach, ak bol urobený zásah do produktu inou než oprávnenou osobou, chyba alebo poškodenie bolo spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym zaobchádzaním s produktom, ak došlo k poškodeniu produktu nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore so všeobecnými pravidlami, zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.
13. Kupujúci chápe a súhlasí s tým, že produkt na webovej stránke predávajúceho je produkt pre jednorazové použitie.
14. V prípade neoprávnenej reklamácie, Predávajúci nie je povinný akceptovať a kladne vybaviť reklamáciu.

VI . Používanie produktu

1. Produkt Párty krabička je produkt určený na jedno použitie, vyrobený prevažne z papiera. Papierové krabičky, misky, obaly na muffinky nie sú určené na priamy styk s potravinami! Odporúčame pred ich použitím vložiť ako ochranu pred stykom s potravinami aj ako ochranu pred zašpinením a zamastením papierový servítok, papierový košíček alebo iný obal vhodný na styk s potravinami. Papierové ozdobné zápichy, topery a girlandy nie sú určené na priamy styk s potravinami, zamedzte ich priamemu kontaktu s potravinami. Špáradlo alebo špajdlu zapichnite tak, aby papierová časť bola dostatočne vzdialená od potraviny a mohli ste zamedziť styku s potravinou.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.